Co w firmie najczęściej powoduje mobbing?

Za najważniejszą przyczynę mobbingu zarówno ofiary (74%), jak i świadkowie (99%), uznali ogólny nieład i chaos organizacyjny. Badania wykonano w 2007 roku, na próbie 465 osób. Posłużono się w nich kwestionariuszem SDM.