W jakich firmach istnieje większe prawdopodobieństwo mobbingu?

Statystycznie istotnymi czynnikami okazały się branża i wielkość organizacji. Ofiary mobbingu najczęściej pochodziły ze średnich organizacji (30-100 osób), związanych głównie z branżą przemysłową, administracją publiczną lub oświatą (Durniat, 2009).
Czynnikiem dość silnie korelującym z mobbingiem okazał się stosunek zarządzających do odmienności i nowości (czyli współwystępowanie na poziomie 0,6). Mobbing najczęściej występował w organizacjach, w których to, co nowe i nieznane budziło wśród przełożonych lęk i niechęć.